Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestry i ewidencje

EWIDENCJE

Wydział Organizacyjny

 1. ewidencja decyzji zezwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

Wydział Finansowy

 1. ewidencja tytułów wykonawczych
 2. ewidencja spraw w postępowaniu sądowym
 3. ewidencja umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty należności
 4. ewidencja wysłanych upomnień

Wydział Architektury i Budownictwa

 1. ewidencja  pozwoleń na budowę
 2. ewidencja pozwoleń na użytkowanie
 3. ewidencja pozwoleń na rozbiórkę

Wydział Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i  Inwestycji

 1. ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zjazdy z dróg,
  na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku
 2. ewidencja zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia
  i inne imprezy, które powodują utrudnienia ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny
 3. ewidencja decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne
 4. ewidencja zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów, urządzeń nie związanych z gospodarka drogową
 5. ewidencja decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność
 6. ewidencja decyzji w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd
 7. ewidencja decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu
 8. ewidencja decyzji w sprawie stwierdzenia wartości pozostawionej nieruchomości
 9. ewidencja decyzji w sprawie wywłaszczenia gruntów
 10. ewidencja decyzji w  sprawie zwrotu działek rolnych (deputatów) i działek siedliskowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za rentę
 11. ewidencja decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów         

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii

 1. ewidencja pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 2. ewidencja decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 3. ewidencji decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 4. ewidencja decyzji wstrzymujących działalność wytwórcy odpadów niebezpiecznych w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacja o wytwarzanych odpadach
 5. ewidencja decyzji cofających zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
 6. ewidencja decyzji zobowiązujących wytwórcę odpadów do złożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 7. ewidencja decyzji zezwalających na zamknięcie składowiska odpadów
 8. ewidencja decyzji zezwalających na składowanie odpadów niebezpiecznych w wydzielonych częściach innych składowisk
 9.  ewidencja pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
 10. ewidencja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
 11. ewidencja pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych
 12. ewidencja pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków
 13. ewidencja decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
 14. ewidencja koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin pospolitych
 15. ewidencja decyzji o przeniesieniu koncesji
 16. ewidencja decyzji cofających koncesje w przypadku upadłości przedsiębiorcy
 17. ewidencja decyzji o wygaśnięciu koncesji
 18. ewidencja decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji
 19. ewidencja decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne
 20. ewidencja decyzji zmieniających koncesje bez odszkodowania
  w przypadku istotnych zmian projektu zagospodarowania złoża
 21. ewidencja decyzji określających wysokość opłaty eksploatacyjnej
  w przypadku nie wniesienia jej przez przedsiębiorcę
 22. ewidencja decyzji ustalających podział kosztów utrzymania wód
 23. ewidencja decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m
  od stopy wałów
 24. ewidencja decyzji nakazujących przywrócenie do stanu poprzedniego wału lub terenu w jego pobliżu
 25. ewidencja decyzji ustanawiających  strefy ochronne urządzeń pomiarowych służb państwowych
 26. ewidencja decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części, do czasu usunięcia zaniedbań
 27. ewidencja decyzji zezwalających  na podjęcie wstrzymanej działalności
 28. ewidencja decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej 
 29. ewidencja decyzji o włączeniu  zakładu do spółki wodnej
 30. ewidencja decyzji ustalających wysokości  świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących jej członkami
 31. ewidencja decyzji orzekających, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
  od dnia doręczenia uchwały o nieważności w całości lub części uchwał organów spółki wodnej sprzecznych z prawem lub statutem
 32. ewidencja decyzji rozwiązujących zarządy spółek wodnych
 33. ewidencja decyzji rozwiązujących spółki wodnej
 34. ewidencja decyzji stwierdzających, przejście z dniem 01.01.2002r.
  w trwały zarząd odpowiednio: urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych, wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych tymi wodami
 35. ewidencja decyzji w sprawie przeniesienia na zainteresowanego nabyciem całej instalacji praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego eksploatacji instalacji
 36. ewidencja decyzji w sprawie pozwoleń zintegrowanych
 37. ewidencja decyzji zobowiązujących do złożenia wniosku, o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w razie uznania przez starostę na podstawie otrzymanej informacji że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego
 38. ewidencja decyzji o zwrocie zabezpieczenia  roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku ustanowionego w pozwoleniu wodno prawnym na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli prowadzący instalację usunął negatywne skutki w środowisku powstałe
  w wyniku prowadzonej działalności lub skutki takie nie nastąpiły
 39. ewidencja decyzji o przeznaczeniu zabezpieczenia finansowego roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku ustanowionego w pozwoleniu wodno prawnym na odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, na usunięcie negatywnych skutków w środowisku powstałych
  w wyniku prowadzonej działalności, w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków
 40. ewidencja decyzji nakładających  obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko
 41. ewidencja decyzji nakładających obowiązek uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w braku możliwości ich usunięcia
 42. ewidencja decyzji określających koszty rekultywacji oraz sposób uiszczenia
 43. ewidencja decyzji uzgadniających warunki rekultywacji
 44. ewidencja decyzji nakładających obowiązek badania gleby lub ziemi
 45. ewidencja decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację do prowadzenia pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki wynikające z art. 147 ust. 1,2,3 ustawy Prawo ochrony środowiska
 46. ewidencja decyzji ustalających wymagania ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska
 47. ewidencja decyzji  nakładających na zarządzającego drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, lub portem, obowiązku prowadzenia
  w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii
  w środowisku, wprowadzanych  w związku z eksploatacją tych obiektów
 48. ewidencja decyzji pozwalających na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
 49. ewidencja decyzji orzekających o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia
 50. ewidencja decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków nabywcy instalacji
 51. ewidencja decyzji zobowiązujących do sporządzenia przeglądu ekologicznego
 52. ewidencja decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego
 53. ewidencja decyzji o  przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 54. ewidencja decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej,
 55. ewidencja decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz pożarów i innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów
  w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy,
 56. ewidencja decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
 57. ewidencja decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie
  z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją,
 58. ewidencja decyzji o zmianie lasu na użytek rolny o powierzchni do 10 ha,
 59. ewidencja decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonego planu urządzania lasu,
 60. ewidencja decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym.

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego

 1. Ewidencja  decyzji na sprowadzenie zwłok, szczątków ludzkich z zagranicy
 2. Ewidencja pojazdów
 3. Ewidencja kierowców
 4. Ewidencja instruktorów
 5. Ewidencja ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców:

Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej

 1. ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
 2. ewidencja stowarzyszeń zwykłych, rejestrowanych oraz związków stowarzyszeń

REJESTRY

Konserwator Zabytków Powiatu Kwidzyńskiego

 1. rejestr zabytków
 2. rejestr obiektów historycznych
 3. rejestr postanowień dot. uzgodnień projektów decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 1. rejestr gruntów i budynków
 2. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego

 1. Rejestr stacji kontroli pojazdów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 1. rejestr udzielanych porad

Wydział Organizacyjny

 1. rejestr skarg i wniosków
 2. rejestr zawartych umów w sprawie przetargu
 3. rejestr prowadzonych zamówień publicznych
 4. rejestr zarządzeń starosty
 5. rejestr uchwał rady powiatu
 6. rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych powiatu
 7. rejestr uchwał zarządu powiatu

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego 

 1. rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowych
 2. rejestr zawartych umów i porozumień

Wydział Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. rejestr umów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. rejestr wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia
 3. rejestr kart wędkarskich
 4. rejestr sprzętu  do amatorskiego połowu ryb
 5. rejestr wniosków i decyzji emisyjnych: emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków, pól elektromagnetycznych
 6. rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
 7. rejestr dot. emisji odpadów, hałasu 
 8. rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwoleń
  na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,  transportu, odzysku lub unieszkodliwiania  odpadów
 9. rejestr roślin i zwierząt chronionych , przetrzymywanych , uprawianych lub hodowanych w Polsce, których przywożenie wymaga zgody ministra właściwego do spraw środowiska
 10. rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
 11. rejestr informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi z wyszczególnieniem obszarów,
  na których rekultywację prowadzi starosta. 

Wydział Finansowy

 1. rejestr Vat sprzedaży
 2. rejestr Vat zakupów

Wydział Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i  Inwestycji

 

 1. rejestr użytkowników wieczystych
 2. rejestr osób ubiegających się o mienie zabużańskie  TD
 3. rejestr wydanych zaświadczeń o niemożliwości sprzedaży nieruchomości rolnikowi, który ubiega się o rentę za gospodarstwo rolne

Wydział Architektury i Budownictwa 

 1. rejestr wniosków
 2. rejestr pozwoleń na budowę/rozbiórki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 10-02-2009 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kopeć-Bogdan 07-11-2023 10:29